OSW BE Affiliate Program

OSW BE Affiliate Program

Does OSW BE have an affiliate program?

The OSW BE affiliate program is available from the AWin affiliate network.
OSW BE screenshot
osw.be

What countries can I promote this program in?

At minimum and depending on network you should be able to promote the OSW BE affiliate program in Belgium. Other regions also might be available for this program. You should contact the administers of the program to find out more.

How do I join the OSW BE affiliate program?

In order to apply to the OSW BE affiliate program you usually need to be a direct member of the program, or a member of AWin . Details of each program and the network are shown below, along with links to each program. Even if you are a member of these networks already, just click through to the program, login and join.

AWin logo

OSW BE affiliate program by AWin

E-mail marketing

Het versturen van commerciële uitingen vanuit Awin is alleen toegestaan als de publisher aantoonbaar compliant is conform artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de ACM en de gedragsregels van Awin. De Awin Code of Conduct dient ondertekend in het bezit te zijn van Awin Benelux zodat deze ter alle tijden overdrachtelijk zijn op verzoek van de ACM.

Previews moeten ter goedkeuring worden voorgelegd via de E-mail Approval Tool

Bij het indienen van een preview geeft de publisher aan dat men akkoord gaat met artikel 11.7 van de Telecommunicatie wet en dat er voorafgaande toestemming van alle e-mail ontvangers is verkregen.

De uiting mag pas worden verzonden als de adverteerder de preview en verzending heeft goedgekeurd.

De publisher is zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties die worden opgelegd als men zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam, of het versturen van een commerciële uiting zonder toestemming van de adverteerder.

Indien een mailing zonder goedkeuring van Awin en OSW BE is verstuurd, zullen de gezette sales voor deze desbetreffende mailing worden afgekeurd.

Mailpartijen: Alleen emailadressen die via een opt-in zijn verkregen en die compliant zijn verkregen volgens de ACM (OPTA) regulering mogen gebruikt worden.

Naast dat alle uitingen vooraf bij de adverteerder/account manager ter goedkeuring moet worden voorgelegd, dienen de uitingen inclusief vermelding van de datum van verzending, het aantal adressen, de sender en de subjectline te zijn. Voor elke resend dient opnieuw goedkeuring te worden gevraagd. Wanneer hier geen sprake van is, heeft de adverteerder de mogelijkheid om de hieruit voortgekomen sales af te keuren en dus niet te vergoeden.

For full details click through to AWin to find out more.
Join Program