Kingpolis NL Affiliate Program

Kingpolis NL Affiliate Program

Does Kingpolis NL have an affiliate program?

The Kingpolis NL affiliate program is available from the AWin affiliate network.
Kingpolis NL screenshot
fietspolis.eu

What countries can I promote this program in?

At minimum and depending on network you should be able to promote the Kingpolis NL affiliate program in Netherlands. Other regions also might be available for this program. You should contact the administers of the program to find out more.

How do I join the Kingpolis NL affiliate program?

In order to apply to the Kingpolis NL affiliate program you usually need to be a direct member of the program, or a member of AWin . Details of each program and the network are shown below, along with links to each program. Even if you are a member of these networks already, just click through to the program, login and join.

AWin logo

Kingpolis NL affiliate program by AWin

Binnen de affiliate programma hebben we drie verschillende polis labels toegevoegd. Hieronder tref je per polis een deeplink die affiliate kunnen gebruiken bij het promoten van het affiliate programma Kingpolis NL.

Brand

Deeplink URL

Fietspolis

Accupolis

Deze basis programmavoorwaarden zijn van toepassing op het Affiliate netwerk Awin.Onder Kingpolis vallen de volgende labels: Fietspolis, Racefietspolis en Accupolis.

Toelating tot Affiliate programma

Kingpolis heeft een gesloten Affiliate programma. Wij stellen hoge kwaliteitseisen aan onze Affiliates en daarom dient elke nieuwe Affiliate een verzoek in te dienen voor deelname. Na de aanmelding zal er een screening door Kingpolis plaatsvinden om te analyseren of de aanvraag goedgekeurd wordt. De screening bevat alle onderdelen van de programmavoorwaarden. Kingpolis behoudt zich het recht voor Affiliates te weigeren.

Bij leadcampagnes zijn zogenoemde gratis websites uitgesloten van deelname aan het Affiliate programma.

Affiliates werkzaam in de volgende branches zijn niet toegestaan:

erotiek;

casual games;

goksites;

warsites;

crimisites;

.tk sites;

sites in strijd met de NL wetgeving (b.v. illegale downloadsites).

Algemeen

1. De Affiliate werkt vanuit eigen naam, voor eigen rekening en risico en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor door de Affiliate gepubliceerde of verzonden uitingen.

2. De Affiliate is niet gerechtigd Kingpolis te vertegenwoordigen. De Affiliate mag zich niet voordoen als Kingpolis, Fietspolis, Racefietspolis of Accupolis.

3. De Affiliate garandeert dat bij het verlenen van haar diensten geen malware, adware, software, spyware en virussen verspreidt.

4. De Affiliate krijgt door middel van deze programmavoorwaarden toestemming om uitsluitend via het online kanaal sales en leads te werven.

5. Het is de Affiliate niet toegestaan om scripts te testen op de websites van Kingpolis, Fitspolis, Racefietspolis of Accupolis..

6. Kingpolis bepaalt of een Affiliate deel mag nemen aan het programma. Kingpolis kan op ieder moment de deelname van een Affiliate aan het programma beëindigen.

Persoonsgegevens en geheimhouding

1. De Affiliate verplicht zich om alle gegevens en informatie betreffende of samenhangende met de klanten, producten, bedrijfsvoering en de organisatie van Kingpolis, die haar in het kader van de Affiliate-werkzaamheden ter kennis komen vertrouwelijk te behandelen, geheim te houden en voor geen ander doel te gebruiken dan waartoe deze zijn verstrekt.

2. Het is de Affiliate niet toegestaan om eventuele klantgegevens van Kingpolis voor commerciële of andere doeleinden te gebruiken. De klantgegevens komen exclusief toe aan Kingpolis.

Wetgeving en gedragscodes

1. De Affiliate neemt de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, met name hoofdstuk 11, en overige relevante wet- en regelgeving in acht.

2. De Affiliate houdt zich aan de Nederlandse Reclame Code en de toepasselijke DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) codes, waaronder de Code Reclame via Email, ongeacht of de Affiliate lid is van de DDMA.

Materiaal/Content

1. De Affiliate mag alleen gebruikmaken van de door Kingpolis aangeleverde en goedgekeurde uitingen, tenzij anders is overeengekomen.

2. Op de website van de Affiliate dient alle informatie van Kingpolis gelijk te zijn aan de betreffende website van het label van Kingpolis.

3. Content moet overeenkomen met de inhoud van de campagnes die Kingpolis op dat moment voert.

4. Acties vanuit Kingpolis, die niet zijn bedoeld voor het Affiliate kanaal, mogen niet door de Affiliate(s) worden gepromoot.

5. Acties voor het Affiliate kanaal worden enkel via de partnermail, nieuwsbrief of door de contactpersooon van Kingpolis bij Awin gecommuniceerd naar de aangesloten Affiliates.

6. Kingpolis kan tussentijds besluiten dat een uiting per direct niet meer gebruikt mag worden. De Affiliate zal deze uiting per direct verwijderen van de eigen website en uit overige online kanalen (van de Affiliate).

7. Alle uitingen worden vooraf bij  Kingpolis via de e-mail approval tool van Awin ter goedkeuring voorgelegd. Bij de aanvraag om goedkeuring van de uiting wordt vermeld:  de datum van verzending, het aantal adressen, de sender en de subjectline. Voor elke herhaalde uiting dient opnieuw goedkeuring te worden gevraagd. Wanneer niet aan de hiervoor in punt 7 genoemde voorwaarden wordt voldaan, heeft Kingpolis de mogelijkheid om de hieruit voortgekomen sales en leads af te keuren en dus niet te vergoeden.

8. Het gebruik van ijkgegevens door de Affiliate is toegestaan als deze juist zijn en minimaal wekelijks door de Affiliate worden gecontroleerd en gelogd (datum + premie-uitkomst). Deze controle is de verantwoordelijkheid van de Affiliate. Op verzoek moeten deze gegevens kunnen worden overlegd aan Kingpolis.

9. De Affiliate dient bij het gebruik van de premie van Kingpolis op haar website te vermelden dat mocht de premie op de website afwijken van de premie van Kingpolis, de premie van Kingpolis altijd leidend is.

Keuring/ ontdubbeling

1.De keuring door Kingpolis vindt plaats na een door Kingpolis geaccepteerde aanvraag van een nieuwe verzekering, waarbij de wettelijke bedenktijd van 14 dagen is verstreken. Aanvragen binnen 4 minuten worden afgekeurd.

2. Kingpolis kan de  goedgekeurde leads vergoedingen altijd nog terugvorderen, mits hiervoor aantoonbare aanleiding is.

3. Veranderingen aan een lopende verzekering worden niet gezien als een nieuwe verzekering en dus afgekeurd. Cross-sell wordt vergoed, up-sell niet.

4. De cookietijd bedraagt 30 dagen op basis van post click.

5. Alleen leads die tot stand zijn gekomen in overeenstemming  met deze programmavoorwaarden, komen in aanmerking voor vergoeding. Op ieder verzoek van Kingpolis zal een Affiliate aantonen waar de leads vandaan komen.

GPT/kortingen

1. Cashback (mailings), spaarprogramma’s en overige incentivized traffic is niet toegestaan, tenzij hiertoe schriftelijk toestemming van Kingpolis is gevraagd en verkregen.

2. Het is niet toegestaan kortingen op te nemen als deze niet worden aangeboden.

For full details click through to AWin to find out more.
Join Program